Unik satsning på patientinformation

Vi har sett till att epilepsivården fått värdefulla hjälpmedel som underlättar informations- och kunskapsspridningen om epilepsi och läkemedelsbehandling. Vi erbjuder patientinformation för samtliga våra epilepsiprodukter, ett faktahäfte om epilepsi som vänder sig till ungdomar och vuxna, ett rikt illustrerad ”frågor & svar”-faktahäfte för barn i skolans låg- och mellanstadium samt epilepsidagbok och produktguide. Samtliga hjälpmedel kan beställas här.

produkter1

Styrkor och förpackningar som täcker nästan alla behov

Actavis har gjort stora satsningar i produktsortiment, styrkor och förpackningsstorlekar av generiska läkemedel för att täcka in de flesta situationer och patientbehov inom epilepsivården.

actavisepilepsi

TOPIRAMAT ACTAVIS: RX F filmdragerad tablett 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Monoterapi till vuxna, ungdomar och barn över 6 år med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering eller primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall. Tilläggsbehandling till barn från 2 års ålder, ungdomar och vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering eller primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall och för behandling av anfall i samband med Lennox-Gastauts syndrom. Topiramat är indicerat hos vuxna som profylax av migränhuvudvärk efter noggrann utvärdering av möjliga alternativa behandlingsmetoder. Topiramat är inte avsett för akut behandling. Liten ökad risk för suicidalbeteende, försiktighet till patienter med nedsatt njur-, leverfunktion. Innehåller lecitin. ATC: N03AX11 För ytterligare information och aktuellt pris vänligen se www.fass.se. Informationen är baserad på produktresumé daterad 2014-03-14.
GABAPENTIN ACTAVIS:  Rx, F hård kapsel 100 mg, 300 mg och 400 mg. Gabapentin är indicerat som tilläggsbehandling vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och barn från 6 års ålder. Gabapentin är indicerat som monoterapi vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering, hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder. Gabapentin är indicerat som behandling av perifer neuropatisk smärta som smärtsam diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi hos vuxna. Liten ökad risk för suicidalbeteende, viktigt att notera tecken på överkänslighet som kan vara livshotande, så som feber eller lymfadenopati (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms). ATC: N03AX12 För ytterligare information och aktuellt pris vänligen se www.fass.se. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2013-12-09.
LAMOTRIGIN ACTAVIS: RX F. Tablett, 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg och dispergerbar tablett, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Indikation: Epilepsi: Vuxna och ungdomar från13 år: Tilläggsbehandling eller monoterapi av partiella och generaliserade anfall inklusive tonisk-kloniska anfall. Anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Barn och ungdomar från 2–12 år: Tilläggsbehandling av partiella och generaliserade anfall inklusive toniskkloniska anfall och anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Monoterapi av typiska absenser. Bipolär sjukdom: Vuxna från 18 år: Prevention av depressiva episoder hos patient med bipolär sjukdom, typ I, vilka upplever övervägande depressiva episoder. Lamotrigin är inte indicerat för akut behandling av maniska och depressiva tillstånd. Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika för flera indikationer. Var uppmärksam på hudreaktioner som kan vara tecken på allvarlig överkänslighetsreaktion. ATC: N03AX09. Informationen baseras på produktresuméer daterade 2014-12-04. För mer information och aktuellt pris se www.fass.se
STESOLID: RX, F. Tablett: 2 mg, 5 mg, 10 mg. Injektionsvätska, emulsion: 5mg/ml, Rektallösning prefill: 5mg/ml, Suppositorium: 5 mg, 10mg. Stesolid innehåller diazepam och är indicerat för symtom vid ångestsyndrom så som ängslan, rastlöshet och sömnsvårigheter. Vid depressioner ed inslag av nämnda symtom kan stesolid ges i kombination med antidepressiva läkemedel. Delirium tremens, predeliriösa tillstånd och akuta abstinens symtom i samband med alkoholmissbruk. Cerebralt och perifert betingade muskelspasmer. Används också preoperativt. Försiktighet vid behandling av äldre och patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Risk för tillvänjning vid längre användning. ATC: N05BA01 Informationen baseras på produktresuméer daterade 2010-04-20, 2011-10-13, 2013-08-20, respektive 2010-04-20. För ytterligare information och aktuellt pris vänligen www.fass.se.
LEVETIRACETAM ACTAVIS: Rx F filmdragerad tablett 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg och Levetiracetam Actavis Group Rx F oral lösning 100mg/ml 300 ml. Levetiracetam Actavis och Levetiracetam Actavis Group är indicerat som monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos patienter från 16 år med nydiagnostiserad epilepsi. Levetiracetam Actavis är indicerat som tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna, barn och spädbarn från 1 månads ålder med epilepsi, vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil myoklonisk epilepsi, vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med idiopatisk generaliserad epilepsi. Försiktighet vid nedsatt njurfunktion. Det föreligger en liten ökad risk för suicidtankar. ATC: N03AX14. Information för tabletter respektive oral lösning är baserad på produkresumé daterad 2014-05 respektive 2014-04. För ytterligare information och aktuellt pris se www.fass.se

Läkemedel för de flesta epilepsiindikationer*

Actavis erbjuder läkemedel som täcker in de flesta behandlingsbehov och typer av epileptiska anfall.

*Läkemedelsboken 2014

indikationer

TOPIRAMAT ACTAVIS: RX F filmdragerad tablett 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Monoterapi till vuxna, ungdomar och barn över 6 år med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering eller primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall. Tilläggsbehandling till barn från 2 års ålder, ungdomar och vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering eller primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall och för behandling av anfall i samband med Lennox-Gastauts syndrom. Topiramat är indicerat hos vuxna som profylax av migränhuvudvärk efter noggrann utvärdering av möjliga alternativa behandlingsmetoder. Topiramat är inte avsett för akut behandling. Liten ökad risk för suicidalbeteende, försiktighet till patienter med nedsatt njur-, leverfunktion. Innehåller lecitin. ATC: N03AX11 För ytterligare information och aktuellt pris vänligen se www.fass.se. Informationen är baserad på produktresumé daterad 2014-03-14.
GABAPENTIN ACTAVIS:  Rx, F hård kapsel 100 mg, 300 mg och 400 mg. Gabapentin är indicerat som tilläggsbehandling vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och barn från 6 års ålder. Gabapentin är indicerat som monoterapi vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering, hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder. Gabapentin är indicerat som behandling av perifer neuropatisk smärta som smärtsam diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi hos vuxna. Liten ökad risk för suicidalbeteende, viktigt att notera tecken på överkänslighet som kan vara livshotande, så som feber eller lymfadenopati (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms). ATC: N03AX12 För ytterligare information och aktuellt pris vänligen se www.fass.se. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2013-12-09.
LAMOTRIGIN ACTAVIS: RX F. Tablett, 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg och dispergerbar tablett, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Indikation: Epilepsi: Vuxna och ungdomar från13 år: Tilläggsbehandling eller monoterapi av partiella och generaliserade anfall inklusive tonisk-kloniska anfall. Anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Barn och ungdomar från 2–12 år: Tilläggsbehandling av partiella och generaliserade anfall inklusive toniskkloniska anfall och anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Monoterapi av typiska absenser. Bipolär sjukdom: Vuxna från 18 år: Prevention av depressiva episoder hos patient med bipolär sjukdom, typ I, vilka upplever övervägande depressiva episoder. Lamotrigin är inte indicerat för akut behandling av maniska och depressiva tillstånd. Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika för flera indikationer. Var uppmärksam på hudreaktioner som kan vara tecken på allvarlig överkänslighetsreaktion. ATC: N03AX09. Informationen baseras på produktresuméer daterade 2014-12-04. För mer information och aktuellt pris se www.fass.se
STESOLID: RX, F. Tablett: 2 mg, 5 mg, 10 mg. Injektionsvätska, emulsion: 5mg/ml, Rektallösning prefill: 5mg/ml, Suppositorium: 5 mg, 10mg. Stesolid innehåller diazepam och är indicerat för symtom vid ångestsyndrom så som ängslan, rastlöshet och sömnsvårigheter. Vid depressioner ed inslag av nämnda symtom kan stesolid ges i kombination med antidepressiva läkemedel. Delirium tremens, predeliriösa tillstånd och akuta abstinens symtom i samband med alkoholmissbruk. Cerebralt och perifert betingade muskelspasmer. Används också preoperativt. Försiktighet vid behandling av äldre och patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Risk för tillvänjning vid längre användning. ATC: N05BA01 Informationen baseras på produktresuméer daterade 2010-04-20, 2011-10-13, 2013-08-20, respektive 2010-04-20. För ytterligare information och aktuellt pris vänligen www.fass.se.
LEVETIRACETAM ACTAVIS: Rx F filmdragerad tablett 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg och Levetiracetam Actavis Group Rx F oral lösning 100mg/ml 300 ml. Levetiracetam Actavis och Levetiracetam Actavis Group är indicerat som monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos patienter från 16 år med nydiagnostiserad epilepsi. Levetiracetam Actavis är indicerat som tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna, barn och spädbarn från 1 månads ålder med epilepsi, vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil myoklonisk epilepsi, vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med idiopatisk generaliserad epilepsi. Försiktighet vid nedsatt njurfunktion. Det föreligger en liten ökad risk för suicidtankar. ATC: N03AX14. Information för tabletter respektive oral lösning är baserad på produkresumé daterad 2014-05 respektive 2014-04. För ytterligare information och aktuellt pris se www.fass.se

Möjlighet till dosdispensering för samtliga våra epilepsiläkemedel*

Vår satsning på dosdispensering för samtliga våra epilepsiläkemedel har underlättat läkemedelshanteringen på Sveriges vårdinstitutioner.

*www.lakemedelsverket.se

dosdisp

TOPIRAMAT ACTAVIS: RX F filmdragerad tablett 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Monoterapi till vuxna, ungdomar och barn över 6 år med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering eller primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall. Tilläggsbehandling till barn från 2 års ålder, ungdomar och vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering eller primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall och för behandling av anfall i samband med Lennox-Gastauts syndrom. Topiramat är indicerat hos vuxna som profylax av migränhuvudvärk efter noggrann utvärdering av möjliga alternativa behandlingsmetoder. Topiramat är inte avsett för akut behandling. Liten ökad risk för suicidalbeteende, försiktighet till patienter med nedsatt njur-, leverfunktion. Innehåller lecitin. ATC: N03AX11 För ytterligare information och aktuellt pris vänligen se www.fass.se. Informationen är baserad på produktresumé daterad 2014-03-14.
GABAPENTIN ACTAVIS:  Rx, F hård kapsel 100 mg, 300 mg och 400 mg. Gabapentin är indicerat som tilläggsbehandling vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och barn från 6 års ålder. Gabapentin är indicerat som monoterapi vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering, hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder. Gabapentin är indicerat som behandling av perifer neuropatisk smärta som smärtsam diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi hos vuxna. Liten ökad risk för suicidalbeteende, viktigt att notera tecken på överkänslighet som kan vara livshotande, så som feber eller lymfadenopati (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms). ATC: N03AX12 För ytterligare information och aktuellt pris vänligen se www.fass.se. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2013-12-09.
LAMOTRIGIN ACTAVIS: RX F. Tablett, 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg och dispergerbar tablett, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Indikation: Epilepsi: Vuxna och ungdomar från13 år: Tilläggsbehandling eller monoterapi av partiella och generaliserade anfall inklusive tonisk-kloniska anfall. Anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Barn och ungdomar från 2–12 år: Tilläggsbehandling av partiella och generaliserade anfall inklusive toniskkloniska anfall och anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Monoterapi av typiska absenser. Bipolär sjukdom: Vuxna från 18 år: Prevention av depressiva episoder hos patient med bipolär sjukdom, typ I, vilka upplever övervägande depressiva episoder. Lamotrigin är inte indicerat för akut behandling av maniska och depressiva tillstånd. Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika för flera indikationer. Var uppmärksam på hudreaktioner som kan vara tecken på allvarlig överkänslighetsreaktion. ATC: N03AX09. Informationen baseras på produktresuméer daterade 2014-12-04. För mer information och aktuellt pris se www.fass.se
STESOLID: RX, F. Tablett: 2 mg, 5 mg, 10 mg. Injektionsvätska, emulsion: 5mg/ml, Rektallösning prefill: 5mg/ml, Suppositorium: 5 mg, 10mg. Stesolid innehåller diazepam och är indicerat för symtom vid ångestsyndrom så som ängslan, rastlöshet och sömnsvårigheter. Vid depressioner ed inslag av nämnda symtom kan stesolid ges i kombination med antidepressiva läkemedel. Delirium tremens, predeliriösa tillstånd och akuta abstinens symtom i samband med alkoholmissbruk. Cerebralt och perifert betingade muskelspasmer. Används också preoperativt. Försiktighet vid behandling av äldre och patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Risk för tillvänjning vid längre användning. ATC: N05BA01 Informationen baseras på produktresuméer daterade 2010-04-20, 2011-10-13, 2013-08-20, respektive 2010-04-20. För ytterligare information och aktuellt pris vänligen www.fass.se.
LEVETIRACETAM ACTAVIS: Rx F filmdragerad tablett 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg och Levetiracetam Actavis Group Rx F oral lösning 100mg/ml 300 ml. Levetiracetam Actavis och Levetiracetam Actavis Group är indicerat som monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos patienter från 16 år med nydiagnostiserad epilepsi. Levetiracetam Actavis är indicerat som tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna, barn och spädbarn från 1 månads ålder med epilepsi, vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil myoklonisk epilepsi, vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med idiopatisk generaliserad epilepsi. Försiktighet vid nedsatt njurfunktion. Det föreligger en liten ökad risk för suicidtankar. ATC: N03AX14. Information för tabletter respektive oral lösning är baserad på produkresumé daterad 2014-05 respektive 2014-04. För ytterligare information och aktuellt pris se www.fass.se